fbpx

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про наданння послуг відеозймоки подій

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить  за телефоном +380937670467 чи написавши електронний лист через форму зворотнього зв’язку на сайті https://videograf.pro/#contact

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності  фізичної особи-підприємця Барчіна Віктора Ігоровича, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 361 000 0000 005529 від 14.11.2011), названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця  https://videograf.pro/

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.5. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  

1. Загальні положення 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги з відеозйомки подій.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям  https://videograf.pro/

2.3. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг з відеозймки подій, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця,  на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання Замовнику послуг з відеозймки подій, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

– заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;

– здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Внесення передплати є підтвердженням заявки на послуги відеозйомки подій.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Замовник:

  • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
  • визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
  • приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Для бронювання послуг Виконавця, Замовнику потрібно внести завдаток у розмірі вказаному на сайті.

5.2. Повна оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником в день проведення зйомки.

5.3. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

5.4. У разі, якщо Замовник відмовиться від виконання цього Договору до проведення відеозйомки, сума внесеної передоплати залишається в розпорядженні Виконавця і поверненню Замовнику не підлягає.

5.5. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк, або у готівковій формі.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок навчання шляхом публікації на Сайті Виконавця;

6.1.2. Надати Замовнику змонтовані матеріали не пізніше, ніж через 60 днів після дня відеозйомки подій.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1 Залучати третіх осіб для надання послуг, залишаючись відповідальним за їх дії, як за свої власні, попередньо повідомивши про це Замовника.

6.2.2. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

6.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на пакети послуг, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості пакету послуг не поширюється на Замовників, які здійснили передоплату та забронювали дату та час відеозймоки події.

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.1.3. Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках, що стосуються відеозйомки події.

7.1.3.1. Отримати дозволи на зйомку в місці відеозйомки та інших установах.

7.1.4. Під час отримання послуг  сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.

7.1.5. Прийняти від Виконавця результати робіт, якщо вони відповідають умовам цього Договору.

7.1.6. Здійснити оплату робіт відповідно до п. 5.1.-5.4. цього Договору.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог  даного Договору;

7.2.3. Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення відеозймоки події та наданням послуг Виконавцем;

7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;

7.2.6 Розірвати цей Договір в будь-який момент до початку відеозйомки з дотриманням п.5.3 цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником  у розмірі документально підтвердженої суми Передоплати.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.3. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та чинному законодавстві України.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрачені події, які відбувалися без відома Виконавця

8.5. У випадку порушення Замовником п. 5 цього Договору, Виконавець має право притримати результати робіт до проведення Замовником оплати в сумі зазначеної в п. 5.2. цього Договору.

8.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.8. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

9.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.  

10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Авторське право на все відео, що є результатами робіт (далі – Відеофільм), залишається за Виконавцем і ніщо в цьому Договорі не може розглядатися як ліцензія або інша передача авторського права на відеофільм.

11.4. Замовник має право розміщувати Відеофільм в мережі Інтернет або засобах масової інформації

11.5. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

11.6. Виконавцем за цим договором є: Фізична особа-підприємець Барчін Віктор Ігорович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 361 000 0000 005529 від 14.11.2011). Платник на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.

Контактний телефон: +380937670467.